Home Tags Giá trị cốt lõi của đời người

Tag: Giá trị cốt lõi của đời người

Rắn không biết bản thân có độc, người không biết chỗ sai của mình: Giá trị cốt lõi của đời người, nằm ở khả năng thức tỉnh và năng lực tư duy, chứ không chỉ nằm ở sinh tồn